I. Základní ustanovení

 

Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona (dále jen KZ).

 

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

(1) Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a) výpůjční služby
b) meziknihovní služby
c) informační služby: 
ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
cb) informace z oblasti veřejné správy
cc) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
cd) přístup na internet
 
(2) Služby uvedené v odst.1 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně.

(3) Placené služby (meziknihovní, reprografické) knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák.č. 257/2001 Sb.( knihovní zákon) tzn., že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů

(4) Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky a pod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu (dále KŘ).