II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3
Registrace uživatele

(1) Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů.


(2) Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum narození.Uživatel je povinen tyto údaje uvést a dát písemný souhlas pro jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat jejích skužeb v plném rozsahu. Údaje na přihlášce jsou využívány pouze pro potřeby evidence čtenářů a výpůjček,v upomínacím řízení a při vymáhání nároků knihovny, které vyplývají z porušení povinností čtenářů. Registrací se uživatel zavazuje dodržovat KŘ, což stvrzuje svým podpisem na přihlášce.


(3) Ve smyslu zákona č.101/2000Sb.,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit.V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace ze dne 29.5.2001 pod číslem 00004349/001 na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22,130 00 Praha 3.

(4) Osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.Účelem zpracování osobních údajů je ochrana majetku, knihovního fondu, ale i kvalita poskytovaných služeb. Ochrana osobních údajů před zneužitím je garantována knihovnou a jejími pracovníky. Osobní údaje budou uchovány pouze po dobu trvání registrace.

(5) Děti do 15 let se stanou uživateli jen na základě písemnného souhlasu zákonného zástupce.
 
6 Knihovna dále o uživateli vede :
a) údaje využívané pro statistické účely - věk, vzdělání
b) údaje služební - o vydaných a zrušených průkazech - o transakcích - registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky
c) údaje účetní - o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase.


Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

(1) Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Opatrují a chrání knihovní fond i zařízení knihovny jako majetek města Hrádku nad Nisou. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek. Je zde zákaz kouření.

(2) Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu.

(3) Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně pracovnicím knihovny.


Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky

(1) Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovičti.

(2) Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

(3) Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.

(4) Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

(5) Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

(6) Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000Sb. - autorský zákon).

(7) Uživatel nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.

(8) Při objednávání zboží přes Internet jdou veškeré operace s tímto spojené na konto objednávajícího.