III. Výpůjční řád

 

Čl. 6
Způsoby půjčování

(1) Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

(2) Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č.88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 7
Rozhodnutí o půjčování

(1) Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.
 


 Čl. 8
Postupy při půjčování

(1) Každý zaregistrovaný uživatel dostává svůj registrační průkaz, kterým se vykazuje při každé návštěvě knihovny. Průkaz je nepřenosný, uživatel nemá právo půjčovat knihy dalším osobám. Za knihy ručí ten, na jehož průkaz jsou zapůjčeny. Výpůjčky se provádí pomocí automatizovaného výpůjčního systému LANius. Každý uživatel dostane vytištěný seznam výpůjček s uvedením datumu, kdy je má vrátit a provozní dobou knihovny.

(2) Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned nahlásit všechny závady a poškození.

(3) Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu, která se provede ve výpůjčním systému.

(4) Uživatel si může dokumenty vyhledávat pomocí on line katalogu.

 

Čl. 9
Výpůjční lhůty

(1) Výpůjční lhůta knih je maximálně 1 měsíc. Krátí se u často žádaných knih. Před ukončením této lhůty čtenář knihy vrátí nebo žádá jejich prodloužení. Prodloužení může být provedeno u knih, které nežádá další čtenář, nejvýše 2x za sebou a to osobně, telefonicky či písemně. Pokud má čtenář půjčenou knihu více jak 100 dnů a nevrátí ji, nemá nárok na zapůjčení další knihy.
 
(2) Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 10
Vracení vypůjčeného dokumentu

(1) Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

(2) Je zakázáno vytrhávat stránky z vazby knihy, zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 11
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování

(1) Mimo knihovnu může mít dospělý čtenář vypůjčeno nejvýše 15 titulů a 20 periodik, dětský čtenář 7 titulů.

(2) Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

(3) Při vracení dokumentu uživatel obdrží potvrzení o vrácení.

(4) Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli sankční poplatky.

(5) Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

(6) Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

(7) Nemá-li uživatel trvalé bydliště v místě knihovny a okolí, bude počet výpůjček omezen.


 

Čl. 12
Reprografické a jiné kopírovací služby

(1) Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 
(2) Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. - autorský zákon.

(3) Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

(4) Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila a ručí za případnou škodu, která porušením povinnosti vznikla. Knihovna splňuje povinnost poskytovatelů rozmnožovacích služeb za úplatu odvádět kolektivnímu správci odměnu pro autory děl a další nositele práv. Tímto kolektivním správcem je podle svých stanov a rozhodnutí Ministerstva kultury ČR ze dne 27.2.2001 č.j. 380/2001 DILIA.