IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 


Čl. 13
Ztráty a náhrady

(1) Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

(2) O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

(3) Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

(4) Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

(5) Při půjčování titulů dražších než 300,-Kč svým podpisem uživatel stvrzuje, že titul vrátí včas a v pořádku.

 

ČL. 14
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

(1) Za nedodržení výpůjční lhůty vybírá knihovna sankční poplatky dle přílohy č.1 KŘ, a to v následujících termínech: I. upomínka po 31 dnech - zasílá se písemně II. upomínka po dalších 14 dnech- zasílá se písemně III. upomínka po následujících 30 dnech- zasílá se písemně. Po třech upomínkách se pohledávka podstupuje přestupkové komisi MěÚ Hrádek nad Nisou.

(2) Ztráta průkazu uživatele:
a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek dle přílohy č.1 KŘ.

 

Čl. 15
Náhrada všeobecných škod

(1) Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: “Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.”).

(2) Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle příslušných ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody.