V. Závěrečná ustanovení

 

(1) Výjimky z KŘ povoluje rada města Hrádek nad Nisou

(2) Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy

(3) Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 9.10.2002